top of page
177_edited_edited.jpg

Konsènan Joe Durso

Screen Shot 2020-08-01 at 10.54.59 AM.pn

JOE DURSO te fèt nan Brooklyn, NY an 1953, granparan li te imigran Italyen. Li te gradye nan Elohim Bible Institute an 1980, li te resevwa yon Mèt nan Trinity Theological Seminary an 1989. Pandan dis ane ki sot pase yo, li te fè disip anpil gason nan Capitol Hill Baptist Church. Anvan sa, li te fondatè ak direktè ministè Teens Under Fire, yon pwogram konsyantizasyon sou dwòg ki te rive jwenn adolesan nan lekòl segondè nan konte Baltimore ak Anne Arundel nan Maryland. Joe se pwofondman pasyone sou lafwa kretyen li nan nivo tè a. Li ekri moun ki blese yo, ki twouble, moun ki pèdi e ki gen kè brize yo. Mesaj li a se youn nan espwa jan yo jwenn nan paj ki nan Ekriti yo.

547357_2967428460925_1876374404_n.jpg

An 1967, mwen te vin jwenn yon konesans k ap sove sou Jezi Kris apre m te fin gade yon kwazad Billy Graham sou televizyon. Absans yon legliz k ap preche levanjil la pandan sis ane ki vin apre yo te prejidis byennèt espirityèl mwen. Peche te kòmanse vin yon pwoblèm paske kwasans pa t rive grasa ministè pawòl la.  

​​

An 1973, mwen te kontakte ministè Billy Graham nan yon zak dezespwa. K ap viv nan peche pa t yon opsyon pou mwen antanke kretyen ki fèt ankò. Panse swisid menm te travèse tèt mwen pandan jou nwa sa yo.

Mwen te fè aranjman pou yon entèvyou ak yon minis nan Calvary Baptist Church nan Manhattan. Apre m te fin fè fas ak pwoblèm peche a, mwen te kòmanse vizite e m te antre nan yon legliz ki pi pre lakay mwen nan Brooklyn, New York.  

Pandan jou ki vin apre yo, Krisyanis la te vin vibran pandan etid Pawòl Bondye a te vin tounen yon sous lavi pou mwen. Fellowship te abondan nan epòk sa a nan lavi m; moun yo te bay, pran swen, epi yo te vle pataje tèt yo san rezèv. Madanm mwen te vin patisipe anpil tou, e yo te jwenn li se yon patnè trè kapab. Mwen te ale nan New York School of the Bible pandan dezan e mwen te jwenn li te bay anpil pitit nan lavi mwen ak nan edikasyon espirityèl mwen.  

An 1977, nou te ale nan rejyon lwès New York e nou te ale nan Enstiti biblik Elohim kote prezidan an te tounen Ozetazini apre plizyè ane sèvis misyonè nan peyi Soudan ann Afrik. Lekòl la pa t tèlman sou gwo kapasite akademik men yon edikasyon byen awondi. Edikasyon te enplike etid Labib ak sèvis kretyen tou nan ministè tankou prizon, mezon retrèt, kan migran, kan, ak misyon sekou. 

Prezidan an, Donald Perkins, te fè anpil enpresyon dirab sou mwen, men pa gen youn ki te gen anpil pitit tankou sa a te resevwa nan yon sèl jou ki te ranpli avèk sò. Lè yo te antre nan chapèl la, sa ki te sonnen tankou gason ap pale te tounen prezidan an ap priye. Lè sa a, mwen te asiste anpil reyinyon lapriyè, anpil nan legliz, e te gen yon reyinyon bonè dimanch maten nan lekòl la ki te obligatwa pou tout mesye yo.  Priye se pale ak Bondye; sepandan, jouk jou sa a, mwen pa t janm tande pèsonn pale ak Bondye jan li te fè a. Li te tèlman pèsonèl, entim, ak pasyone ke ou ta panse Bondye te nan chanm nan. Mwen te santi m kòmsi m t ap antre nan yon konvèsasyon prive. Sa a te jou a ki te fè m 'nan yon mantalite nan entimite ak Bondye ki kontinye nan prezan, e san dout pral menm plis reyèl nan letènite.  

Pwochen kenz ane yo te boulvèse; yo te pote siyifikasyon ak konpreyansyon tèm Gè espirityèl la. Jodi a, tèm sa a anjeneral rezève pou karismatik ki sanble ap viv nan limit Krisyanis la. Lè mwen refere a Lagè espirityèl, se ak siyifikasyon biblik yo jwenn nan pasaj tankou Efezyen sis. Reyalite a rete ke tout men de liv nan tout Nouvo Testaman an fè referans ak aktivite dyabolik nan yon limit oswa yon lòt.

An 1995, mwen te retounen nan lafwa jan mwen te konprann li nan kòmansman an. Menm jan Legliz la ap retounen nan Doktrin Gras yo te resevwa nan Refòm lan. Se konsa, mwen te retounen nan yon konpreyansyon konplè sou Levanjil la.

​​

Pou anseye souvrènte Bondye a kòm fèb se fènwa favè Bondye a. Mwen renmen pawòl John MacArthur yo, ki di, mwen te konsène tèt mwen pou m pwofonde nan pawòl Bondye a, epi mwen kite souf ministè mwen an nan men li. Mwen vle gade byen fon nan kè Kris la, pou m konnen l byen pou m ka eksprime l bay lòt moun nan yon fason ki merite gras li.  

Si w wè Jezi jan yo vle wè l, mete lafwa w nan Jezi ki nan Bib la, mete konfyans ou nan li nèt ak lespri w, emosyon w ak volonte w; Lè sa a, ou pral mete konfyans ou nan plas la dwat. Lafwa w ap vin viktwa,

sove, apropriye, ak aktive lafwa. Poutan, OU DWE WÈ JEZI!

Kèk tan apre chanjman nan nouvo milenè a, mwen te vin okouran ke kilti kretyen an te chanje, ak pasivite te tounen yon twòp aktivite. Nan kòmansman swasanndis yo, mo sa a se te "kite ale epi kite Bondye." Se konsa, anpil nan nou swiv ansanm tankou mouton inyoran, pa vle apresye efò pwòp tèt ou ak dezi fè konfyans nan Bondye te vin pasif nan pran desizyon nou an. Jodi a, gen yon twòp aksan sou disiplin espirityèl yo. ​​​

Malerezman, dilèm jodi a se yon rezilta pandil la balanse lòt bò a epi mete yon priyorite san rezon sou "mwayen gras" kòm si Kris la pa t 'sèl mwayen. Sepandan, fason mwen tande li eksplike se san disiplin yo nan Lapriyè, lekti, evanjelize, jèn, elatriye, mwayen aktyèl la nan favè Bondye a (Kris) pa disponib. Li son kòrèk, men li pa.

​​

Rantre nan mitan de ekstrèm sa yo, mwen te kòmanse wè yon bezwen pou yo jis viv pa lafwa. Lafwa pa pasif pou yon lafwa pasif se pa lafwa ditou, dapre Jak 2. Ni lafwa pa twò aktif paske yo konseye nou pou nou travay pou nou antre nan rès lafwa (Ebre 4).  

Jezi te di: “Se mwen menm ki chemen an...' Pa gen okenn fason pou chemen an. Jezi se chemen an, Kris la dwe vini an premye, epi disiplin yo pral natirèlman swiv.  

Yon Nouvo Direksyon

Pandan senk deseni, mwen te vin bay ansèyman biblik plis valè pase enstitisyon ak tradisyon lèzòm lè yo klèman nye ak dezobeyi ekriti yo. Divizyon nan legliz la se lèd, men se konsa tou inite lè akonpaye pa konpwomi ak dezobeyisans. Pou rezon sa a, mwen kwè tout kretyen ki kwè yo ta dwe yon etidyan nan Bib la epi rann tèt li responsab devan Jezi Kris la ak frè fidèl yo. Anplis de sa, mwen konviksyon ke pou aksepte ansèyman ki baze sou nenpòt oratè san etid pèsonèl yo se irèsponsab.

Mouri ak imilite ak tèt mwen

San yo pa pè kontradiksyon oswa konsyans, mwen te oblije ranvèse panse mwen sou prèske chak doktrin anseye m '. Kwa a plis pase yon evènman istorik; li montre yon fason pou lavi ki mouri pou tèt li. Intrinsikman Bondye Papa a egzalte Bondye Pitit la menm jan Pitit Bondye a soumèt ak volonte Papa a. Bondye, Sentespri a, te enspire Bib la ki glorifye ni Papa ni Pitit la ak anpil mwens mo sou tèt li. Pou m byen konprann Bondye, mwen te oblije kontinye touye lògèy nan mwen ki ensiste ke mwen gen rezon. Se konsa, li dwe ak tout kwayan fidèl nan Jezikri.  

Yon Objektif Bondye

Benediksyon Bondye ak direktiv limanite yo se "Fè fwi, miltipliye, ranpli tè a..." ( Jenèz 1:28 ). Gen yon eleman byolojik nan volonte Bondye ke limanite miltipliye. Men, Jezi te ajoute yon lòt espirityèl tou: “Ale, fè disip... moutre yo pou yo suiv tout sa mwen te kòmande yo...” ( Matye 28:19 ). Gason ak fanm ranpli tè a lè yo fè pitit, ki an vire fè pitit. Miltiplikasyon pa ka rive nenpòt lòt fason. Nan ekonomi Bondye a, miltiplikasyon mande plis pase yon zak fizik; li mande yon egzanp ki rezilta nan matirite responsab. Plis toujou, responsablite disip la mande pou yon lavi enteryè nan moun k ap fè disip la ak pare pou renonse ki koute chè nan enfliyans koripsyon yo. Etablisman Pastè ak Anseyan yo kòmsi se yo menm sèlman ki te travay nan Legliz Jezi a se destriktif menm jan ak wa yo te nan ansyen pèp Izrayèl la.  

Yon Pawòl pou Lektè Mwen yo

Si ou te benefisye soufrans ak lanmò Senyè nou an, ou responsab pou pote mesaj li bay lòt moun. Pòl di Timote, disip li a: “Bagay ou te tande nan men mwen devan anpil temwen, konfye sa nan men moun ki fidèl ki ka anseye lòt moun tou.” ( 2 Timote 2:2 .) Kesyon pou ou se sa a, èske w se yon disip fidèl? Lè sa a, chèche fè disip fidèl!  

bottom of page