top of page
177_edited_edited.jpg

Mesaj akeyi

Yon kwasans posib pa Bondye sèlman

Ogmante nan Bondye se vin pi plis tankou Bondye.  Yon pwosesis konsa mande kesyon an, ki moun ki lakòz kwasans lan?

Apot Pòl, lè l te ekri disip li a  Timote te avèti l konsènan moun li te di yo t ap, "... renmen plezi olye yo renmen Bondye, yo kenbe yon fòm pou Bondye, malgre yo te nye pouvwa li..."  (2 Timote 3:4, 5).  Mesye sa yo t ap gen yon fòm pou Bondye, men li pa t ap otantik. Li posib pou nou vin tankou moun nou deteste a, akoz jijman ki pa gen Bondye nan men nou. Sepandan, li pa posib pou nou vin tankou Bondye si nou rayi li; pou vin tankou Bondye, yon moun dwe renmen li.

Kidonk, pou w grandi pou Bondye, dwe kòmanse pa renmen Bondye. Li san dout vre ke yon moun ki konpòte l tankou Bondye se tankou Bondye nan konpòtman. Sepandan, gen plis pou nou tankou Bondye pase fason nou konpòte nou. Nonm total la gen ladann motif, atitid, pèspektiv, dezi, entèlijans, emosyon, ak volonte.Bagay ki pi enpòtan ke nou pral konsidere nan blog sa a se lanmou nou fè oswa nou pa eksprime anvè Bondye. Yon moun ka gen anpil rezon pou l konpòte l tankou Bondye. Anpil nan yo ta ka totalman egoyis epi san okenn lanmou pou li. Nan sans konplè a, yo dwe tankou Bondye se renmen Bondye. 

Ki jan nou fè konnen si nou renmen Bondye? Bondye revele pi byen nan pawòl li ekri, Bib la. Nou renmen Bondye si nou dakò epi reponn ak kòmandman ak kòmandman Bib la paske nou renmen otè li yo.  Pwoblèm nan parèt lè nou reyalize ke ansèyman ki nan Bib la fè filozofi monn nan kanpe sou tèt yo. Vrè kwayan an vin konprann monn nan kontrè ak ansèyman Kris la."Mwen ba yo pawòl ou a, e lemonn rayi yo, paske yo pa moun lemonn, menm jan mwen pa moun lemonn." (Jan 17:14)

Mond lan rayi kretyen natif natal la menm jan li rayi legliz natif natal la tou. Menm jan an tou, yo rele kretyen yo soti nan mond lan. Atravè resepsyon ak aplikasyon Pawòl Bondye a, kretyen yo akonpli apèl yo.""Yo pa moun lemonn, menm jan mwen pa moun lemonn. Sante yo nan verite a, pawòl ou se verite." (Jan 17:16, 17)

Blog sa a dirije pou tout moun ki renmen Jezi ak  vle konnen li pi byen. Si ou vle aprann sa Jezi te anseye sou  epi ou manke bon ansèyman, mwen la pou ede.


Nan pwan gras li a,

signature.png
Rome Colesum.webp

Yon kwasans posib pa Bondye sèlman.

bottom of page